Oferty
Rynku
Komercyjnego
Baza lokali na sprzedaż i do wynajęcia - 32 052 ogłoszeń w całej Polsce

Sprzedaż, lokal: Olsztyn

Olsztyn, Biskupa Tomasza Wilczyńskiego

o cenę zapytaj ogłoszeniodawcę
  • Typ transakcji: sprzedaż
  • Ogłoszeniodawca: licytacja komornicza

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Olsztynie

Michał Napiórkowski

Kancelaria Komornicza, Kościuszki 54/3, Olsztyn, 10-504 Olsztyn

tel. (89 skontaktuj się z ogłoszeniodawcą / fax. (89 skontaktuj się z ogłoszeniodawcą

Sygnatura: Km 331/17

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Olsztynie Michał Napiórkowski na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 27-03-2018 o godz. 14:00 w budynku Sądu Rejonowego w Olsztynie z siedzibą przy Erwina Kruka 44, 10-900 Olsztyn, pokój 223, odbędzie się pierwsza licytacja lokalu użytkowego należącego do dłużnika: Tomasz Bistroń , położonego przy Biskupa Tomasza Wilczyńskiego 25D/2H, 10-117 Olsztyn , dla którego Sąd Rejonowy w Olsztynie VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze OL1O/00135305/6 .
Opis nieruchomości:
Przedmiotem licytacji jest lokal użytkowy stanowiący odrębną nieruchomość nr 2H o powierzchni użytkowej 109,59 m2 położony na parterze budynku przy ul. Wilczyńskiego 25D w Olsztynie, wraz z udziałem skontaktuj się z ogłoszeniodawcą w cześciach wspólnych budynku i prawie użytkowania wieczytsego gruntu, ujętych w KW OL1O/00135305/6.

Suma oszacowania wynosi 692 300,00 zł , zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 519 225,00 . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 69 230,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Bank BGŻ BNP Paribas S.A. 37 skontaktuj się z ogłoszeniodawcą skontaktuj się z ogłoszeniodawcą .

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 09:00 do godz. 14:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Komornik Sądowy

Michał Napiórkowski


Lokalizacja ogłoszenia przybliżona do miejscowości lub dzielnicy/osiedla