Oferty
Rynku
Komercyjnego
Baza lokali na sprzedaż i do wynajęcia - 28 448 ogłoszeń w całej Polsce

Lokal na sprzedaż Olsztyn

Olsztyn

90 000 zł22.10 m2
  • Typ transakcji: sprzedaż
  • Ogłoszeniodawca: biuro nieruchomości
  • Cena za m2: 4 072 zł/m2
22770.08.2019 PREZYDENT OLSZTYNA o g ł a s z a przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu niemieszkalnego nr 1A, znajdującego się na parterze w klatce nr 77, w budynku nr 75,76,77,78,79, położonym przy al. Wojska Polskiego wraz ze sprzedażą udziału 5/1000 w częściach wspólnych budynku oraz sprzedażą udziału 5/1000 w gruncie (obręb 20, działka nr 56, o pow. 1234 m 2 , zapisana w księdze wieczystej KW Nr OL1O/00019438/8). Powierzchnia użytkowa lokalu wynosi - 22,10 m 2 Cena wywoławcza nieruchomości - 90 000,00 zł w tym: cena lokalu - 87 000,00 zł cena 5/1000 części gruntu /dz. nr 56/ - 3 000,00 zł Sprzedaż lokalu, znajdującego się w przedmiotowym budynku jest zwolniona z podatku VAT zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 10 w zw. z art. 29a ust. 8 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług /t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 2174 ze zm./. Nieruchomość jest wolna od obciążeń oraz nie jest przedmiotem zobowiązań. Cena nieruchomości ustalona w przetargu podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność. Przetarg odbędzie się 18 października 2019 r. o godz. 11 30 w siedzibie Urzędu Miasta Olsztyna, pl. Jana Pawła II 1, w sali 219, II piętro. Wadium w wysokości 9 000,00 zł należy wpłacić na rachunek Urzędu Miasta Olsztyna prowadzony PKO Bank Polski S.A., nr konta 81 ... ... najpóźniej do dnia 14 października 2019 r. Wpłacone wadium winno znajdować się na rachunku Urzędu Miasta Olsztyna najpóźniej w dniu 14 października 2019 r. Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości. Pozostałym uczestnikom przetargu, wadium zostanie zwrócone nie później niż przed upływem 3 dni, od dnia rozstrzygnięcia przetargu, na podane konto bankowe. Uczestnicy przetargu zobowiązani są posiadać dokumenty tożsamości, a osoby inne niż osoby fizyczne dodatkowo muszą przedłożyć do wglądu aktualny wypis z odpowiedniego rejestru. Jeżeli uczestnik jest reprezentowany przez pełnomocnika, konieczne jest przedłożenie oryginału pełnomocnictwa upoważniającego do działania na każdym etapie postępowania przetargowego z potwierdzeniem wniesienia opłaty skarbowej z tytułu pełnomocnictwa, jeżeli wniesienie takiej opłaty wynika z przepisów ustawy z dnia 16.11.2006r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1000). W przypadku zamiaru nabycia nieruchomości w ramach wspólności ustawowej małżeńskiej, wadium winno być wpłacone w imieniu obojga współmałżonków. Do przetargu winni przystąpić oboje małżonkowie, chyba że zostanie przedłożona pisemna zgoda wyrażona przez nieobecnego małżonka do uczestnictwa w przetargu w jego imieniu oraz składania oświadczeń zmierzających do odpłatnego nabycia nieruchomości. Uchylenie się nabywcy wyłonionego w drodze przetargu od podpisania aktu notarialnego w terminie wyznaczonym przez Prezydenta Olsztyna spowoduje przepadek wpłaconego wadium. W przypadku, gdy nabywcą nieruchomości ustalony zostanie cudzoziemiec, w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców, do zawarcia umowy notarialnej nabywca winien przedłożyć zezwolenie, jeżeli uzyskanie zezwolenia wynika z przepisów cytowanej wyżej ustawy. Koszty sporządzenia umowy notarialnej oraz opłaty sądowe związane z dokonaniem wpisów w księdze wieczystej ponosi nabywca. Prezydent Olsztyna może odwołać przetarg z uzasadnionej przyczyny. Szczegółowych informacji udziela Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Olsztyna, pokój 111, tel. (89 ... wew. 371 lu ... . Dla przedmiotowego lokalu niemieszkalnego nie zostało sporządzone świadectwo charakterystyki energetycznej. Osoby zainteresowane nabyciem przedmiotowego lokalu mogą go oglądać po uprzednim uzgodnieniu terminu z administratorem: Zakład Lokali i Budynków Komunalnych, tel. (89 ... lu ... . Ogłoszenia o przetargach organizowanych przez Prezydenta Olsztyna dostępne są w Internecie pod adresem www.olsztyn.eu , infopublikator.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej, prowadzonym przez Urząd Miasta Olsztyna pod adresem bip.olsztyn.eu pod hasłem: sprzedaż, dzierżawa nieruchomości. Oferta wysłana z systemu Galactica Virgo
Lokalizacja ogłoszenia podana przez ogłoszeniodawcę
biuro nieruchomości
Netinterpress
@