Oferty
Rynku
Komercyjnego
Baza lokali na sprzedaż i do wynajęcia - 34 425 ogłoszeń w całej Polsce

Lokal do kupienia - Olsztyn

Olsztyn, Kopernika

o cenę zapytaj ogłoszeniodawcę
  • Typ transakcji: sprzedaż
  • Ogłoszeniodawca: licytacja komornicza

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Olsztynie

Karolina Trykacz-Wnuk

Kancelaria Komornicza, Wyzwolenia 16 lok. 2, Olsztyn, 10-106 Olsztyn

tel. 089 skontaktuj się z ogłoszeniodawcą / fax. 089 skontaktuj się z ogłoszeniodawcą

Sygnatura: KM 1957/15

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Olsztynie Karolina Trykacz-Wnuk na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 01-02-2018 o godz. 08:30 w budynku Sądu Rejonowego w Olsztynie z siedzibą przy Dąbrowszczaków 44, 10-900 Olsztyn, pokój 229, odbędzie się druga licytacja lokalu użytkowego należącego do dłużnika: Glabas Maciej Krzysztof , położonego przy Kopernika 29/17, 10-512 Olsztyn , dla którego Sąd Rejonowy w Olsztynie prowadzi księgę wieczystą o numerze OL1O/00125909/7 .
Opis nieruchomości:
*lokal użytkowy nr 17 o powierzchni użytkowej 239,8 m2, położony na II piętrze budynku przy ul. Kopernika 29-31 w Olsztynie wraz z udziałem 76/1000 w nieruchomości wspólnej, która stanowi prawo użytkowania wieczystego działek nr 11/3 i nr 11/4 obręb 73 oraz części wspólne budynku ujęte w KW Ol1O/00034967/6; *nieruchomość składa się z 11 pokoi; * nie posiada zapewnionego prawnego dostępu do wycenianego lokalu przy ul. Kopernika 29-31, dostęp możliwy jest jedynie od strony ul. Kopernika poprzez działkę nr 11/2 o pow. 136 m2 stanowiącej drogę i mającą urządzoną KW Ol1O/00064283/6 , w której to dłużnik ma udział 367/1000 części najprawdopodobniej przypadających na kilka nieruchomości lokalowych;

Suma oszacowania wynosi 871 800,00 zł , zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 581 200,00 . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 87 180,00 zł. Rękojmia powinna być złożona ( najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg) w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi . Rękojmię można uiścić także na konto komornika: BANK BGŻ BNP PARIBAS skontaktuj się z ogłoszeniodawcą skontaktuj się z ogłoszeniodawcą .

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 10:00 do godz. 12:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w sądzie.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z § 23 rozporządzenia Ministra finansów z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 68, poz. 360) komornicy sądowi wykonujący czynności egzekucyjne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego, w przypadku sprzedaży towarów, wystawiają w imieniu dłużnika i na jego rachunek faktury potwierdzające dokonanie sprzedaży tych towarów. Fakturę wystawia się, jeżeli na dłużniku spoczywa obowiązek podatkowy związany ze sprzedażą towarów.

Komornik Sądowy

Karolina Trykacz-Wnuk


Lokalizacja ogłoszenia przybliżona do miejscowości lub dzielnicy/osiedla